دوستان عزيز مهم‌ترين چيزي که بايد در ابتدا در مورد اينترنت تغيير کند ديدگاه است و متاسفانه تا زماني که اينترنت به عنوان يک وصله ناچسب به حساب مي‌ايد اوضاع هر روز بدتر هم مي‌شود. متاسفانه کلا تعريف هر...