عجب !

یعنی انقدر تابلو بود ؟ چه جوری همه تشخیص دادند ؟ من خودم اول باورم نمیشد این منم ! بعد شما همتون درست حدس زدید ! الان غبطه اون روز ها را میخورم !

اون پسره هم تو عکس دوچرخه ، پسردایی من...