انشاالله که شفا پیدا کنن.من دعا کردم براش

چند سالشه ؟ اگه بدونیم بهتر میتونیم بازی معرفی کنیم