یادش بخیر metal gear 1 نقش اولش snake چه خاطراتی داشتم......................................