طبق گفته ی سازندگان و آقای کوجیمای عقده ای(که رفتار و اخلاقی شبیه به بچه ها داره!) این نسخه از متال گیر دنباله ای برای متال گیرهای قبلی نیست و متال گیر رایزینگ یک بازی جداگانه هست و داستان متفاوتی...