از لحاظ کیفیت چیزی از نمونه های باکس دار کم داره یا نه ؟؟