با سلام
مودم tp link مدلw8901n
چراغ dsl روشن نمی شود و دمای یکی از چیپ ها به ۷۰ درجه سانتیگراد می رسد و دو برابر حالت عادی (۱.۲ امپر) جریان مصرف می کند. لن و Wi-Fi سالم هستند.
با یک مودم دیگر تست...