دوستان مطالبی میخواستم در مورد
ارتباط علاقه،عشق، محبت، توسط چه بخشی از مغز انجام میشه و چه سیگنالهایی تولید میکند؟ توسط کدوم بخش از مغز انجام میشود
مقاله اگر فارسی یا انگلیسی باشه هیچ اشکالی نداره