بابا جان دنیا دو روز هست به گفته ی یکی از معلمهام :
دایبرتش کن به بووووووووق