به نظرم فقط یاسر جان باید انتخاب می شدند ! واقعا در ماهی که گذشت ، ایشون سنگ تمام گذاشتند ؛ به خصوص با آن مقاله " انواع gpu های موبایل " .

بابت تمام زحماتی که می کشید ، سپاس ؛ سایر جان !

با...