من که خیلی در زمینه هنر صاحب نظر نیستم اما عالی بود میلاد ممنون.@};-