رفيع جان براي مشترکين را اين دفعه زودتر از همه فرستاديم. اميدواريم باز هم ما را شرمنده نکنند.