سلام
صرف نظر از پیشنهاد دادن مدل برای شما
باید توجه داشته باشید که با این سقف هزینه و البته امکاناتی که میخوایین،فکر نمیکنم پیشنهاد مناسبی وجود داشته باشه.