خوب خوبه ولی خیلی ناقصه.پر باگ
اشتباه تایپی هم داشت:D
فناوری لیزر دز ایران