سلام بویس مادر بورد ایسوس p5eرا ابدیت کردم با چن نرم افزار ولی وقتی ریست میشه همیشه این پیام میادchssis intruded....fatal error...system Halted...لطفل کمکم کنید خواستم بویس قبلی را نصب کنم چون...