بسیار ممنونم سعید جان بابت این مطلب مفید.

حقیقت Asus اولین شرکت مادربرد سازی جهان بود که امکان Secure Erase رو در بایوس مادربرد فراهم کرد. فکر کنم این امکان از سوکت 1150 به بعد شروع شده.

فقط...