مسئله ای ایجاد نمی کنه
اول شما قطعات تون رو تک تک رو سیستم دیگه ای باید تست کنین و از سلامتش مطمئن بشین.
برای موردی که دیشب مطرح کردین و گفتین درایورای خودش هست، اول برین سراغ پاور. هر پاوری یه...