اندروید وضعش از بقیه تو این زمینه بدتره !

کلا open source همین ویژگی رو داره .......