من به نظرم کارت گرافیک ت رو بفروش و منظر نسل 3000 باش ......