من از همون سیم مشکیه که کلفته استفاده کردم(عکس دومی از راست) و خیلی خیلی مستحکمه ... قیمتش متری 1000 بود پارسال منتهی برای من مفتی شد چون تا 40 متر رو خود مخابرات مفتی میداد و بیشتر از اون رو باید...