100% مشکل قانونی داره و حق پیگیری برای مخابرات محفوظه
اگر مشکلی دارید ازطریق کارشناسان فنی ISP یا 117 مخابرات پیگیری کنید (در بخش هایی که مربوط به اونها بشه )