من قبول دارم intelبهترینه چون بهش ایمان دارم .چون رو سیستم نصبه و 7ساله شده, بیشتر گیمهای که دوست داشتمو جواب داده. از اون اول میدونستم cpu بنامa mdهست. ولی اینترنت نداشته نظره خیلیها را بدونم فقط...