شما با اندروید هیچ کاری هم نکنید، باز هم تعداد زیادی از پروسس ها بدون اجازه شما مشغول فعالیت هستند. ولی در کل نرم افزارهای خیلی خوبی معرفی شد.