اگه یه وقت خواستید با شرایط:
45 تومن+ هزینه ی ارسال با من
و یا 60 تومن+هزینه ی ارسال باشما
بفروشید خبرم کنید با این دو شرایط خریدار قطعی هستم.
@};-