سیستم رو ریستور کن به ی تاریخی قبل از به وجود اومدن این مشکل ...