برای مانیتور شما باید از آداپتور با ولتاژ و آمپراژ مشابه استفاده کنید، آمپراژ کمتر باعث سوختن آداپتور و آمپراژ بیشتر باعث سوختن مانیتور میشه.