در تکمیل عرایض عرفان و آرمین عزیز
آداپتوری که میخری ولتاژش برابر با قبلی باید باشه ولی در رابطه با آمپر،میتونه برابر با قبلی و یا بیشتر باشه...قاعدتا هر چه بیشتر بهتر و البته با توجه به مقدار نیاز...