بله مدیریت گیم 8 ازسون بهتره و8 هماهنگی وبهینه بهتری نسبت به 7داره سرعت خود ویندوزهم بهتر است