جدا از بحث اساتید
7990 بهترین نیست ولی قویترین هست.
در کل من 290x crossfire رو به همه اینا ترجیح میدم.http://media.bestofmicro.com/Y/U/404310/original/Ultra-2560.png