منم بگم؟ یعنی منم میتونم ؟
اینجانب وحید صاحب هولدینگ vsh-... هستم که معمولا به vsh-katanaو vsh-revolver شناخته میشم!
VSH مخفف اسم خودم و دومی ابزارهای مورد استفاده امه ! اینم که آواتاره داریل...