داش ناصر کولر ویندفورس نسبت خنک کنندگی به نویزش بسیار عالیه من همچین کارتی رو از نزدیک دیدم شما دقیقا منظورت از ناکارامد چیه؟ این خیلی خوبه، خوشگلم هست مثل زانتیا با کلاسه