نام کاربری و اواتار من هردو در کلمه عشق خلاصه میشن
(mokhtar) عاشقشم به خاطر اینکه دل اهل البیت رو با کاری که انجام داد شاد کرد
اواتارم هم به خاطر عشقی هست که به کشورم دارم:)