خب نام کاربری منم درست شد...با تشکر از آقای شالیکاریان.

خب قسمت اول یوزرنیمم که اسمه خودمه...شاهین...

قسمت دومش هم که حتما همه آشنایی دارین با کد مامور مخفی جیمز باند.به دلیل اینکه خیلی از سری...