چگونه از پاک شدن تصادفی Object ها در AD جلوگیری کنیم؟


بارها پیش آمده است که یک object به صورت تصادفی از Active Directory حذف شده است. راه حل من برای همه این آدم ها restore کردن آن object می باشد...