خیلی خیلی از آقای مهدی پناهی ممنونم بابت ذکر آدرس اولین وبسایت دنیا . دوستان برید به
Info.cern.ch حالشو ببرید . من که اساسی حال کردم .