34401
یکی از عنوان های پرسر و صدا در نمایشگاه های امسال عنوان ترسناک Until Dawn بود که توانست نظرات مثبتی را به خودش اختصاص دهد. در نمایشگاه gamescome ما شاهد معرفی این بازی بودیم که نه تنها نظرات...