مشخصاتش رو هم بگو عزیز دل!اقا ارمین این رو هم صادقانه میگم گل کاشتی!کارت خیلی درسته!@};-@};-@-):-*:-*