اینم پردازشگر سیستم ما

Intel® Core™ i7-2600k Processor