سیو بازی ها به طور کلی در چهار جا قرار میگیره تا جایی که من میدونم.تو C:\Users\example\saved games . توی Documents با پوشه ای به اسم شرکت سازنده یا گاهی آن بازی.توی Documents\My Games در پوشه ای...