همراه اول جدیدا از همه لحاظ از ایرانسل بهتر شده
مخصوصا اینترنتش سرعت و قطع نشدنش
از ایرانسل خیلی بهتره