این دستگاه تولید 7 ساله پیشه ...... من بودم دستگاه جدید میگرفتم .......