اگردربازی 30 ثانیه دوام بیاورید شما یک نابغه هستید
بیشترین زمان خودم 15 ثانیه بود

http://blogers.ir/cod/js-games/tamarkoz/game.htm