من به نظرم شرکت ارایه دهنده ت رو عوض کن ..... مخابرات درست جواب نمیده ........