سرعتش رفته رفته بیشتر و بیشتر میشه
شاید با تکرار زیاد بشه
ولی ی خورده سخته
من 20 ثانیه دووم اوردم