بسیار کار خوبی کردید.همچنین کارهایی (گفتن راه حل ها) اگر نهادبنه بشود بسیار عالی هستش.
البته به نظر من این کار یک جور اشتباه طراحی هستش.ممنون