عاقا من کلن تو یه چیزه این سیستم موندم دکمه پاورش کجاست ؟! :D