رشته نمیخواد که ..... شما چندتا نرم افزار ش رو یاد میگیری دیگه ........