بنظر من هم بردشه
اگه بتونی از همون هارد با همون مدل پیدا کنی می تونی بردش رو بزاری و تستش کنی
ولی باید دقت کنی که مدل و پارت نامبر باشه