مورچه چیه که کله پاچه اش چی باشه، به فرض اورکلاک کنی مگه چقدر می خواد قوی تر بشه ! شما عوض اورکلاک بودجه ات و تامین کن یه کارت جدید بخر