دوستان می توانند از این هم استفاده کنند :

http://pourateb.net/fa/pourcont/uploads/2014/09/7.png

نیم ساعت قبل از خواب.
نصف اون هم کفایت می کند. مثل ماموت تا صبح می خوابید و خواب های بسیار واضح...